Gao Libo
May 10, 2022  

Name: Libo Gao

Professional title: Associate professor   

Research focus: Basic Veterinary Medicine

E-mail address : 1501722851@qq.com

 

Education

(1) from 1999-09 to 2002-07, Yunnan agriculture university, preventive veterinary medicine, Master

(3)from 1993-09 to 1997-07, Yunnan agriculture university, Veterinary Medicine, Bachelor

 

Career

(1) 2017-07 up to now ,Yunnan agriculture university, College of animal medicine, associate professor

(2) From 2015-10 to 2017-06, Yunnan agriculture university,College of animal science and technology, associate professor

(3) From 2002-09 to 2015-09, Yunnan agriculture university,College of animal science and technology, lecturer

(4) 1997-07 to 2002-08, Yunnan livestock frozen semen station, assistant

 

Courses

(1) Veterinary Pathoanatomy

(2) Veterinary Pathophysiology

(3)Veterinary Lemology

(4) Diagnostic techniques of veterinary pathological autopsy

(5) Aquatic Animal Diseases

 

Research focus

(1)Molecular virus epidemiology

(2)Study on pathogenic mechanism of major viral diseases in pigs

(3)Pig disease monitoring and control

 

Research & Teaching

Research projects

(1) National Natural Science Foundation of China,Regional Science Foundation Project, 31960701, RACK1 regulates the ERK1/2 signal pathway induced by PRRSV infection and its underlying molecular mechanismsFrom 2020-01-01 to 2023-12-31RMB 400000,Projects under research,participant

(2) National Natural Science Foundation of China,Regional Science Foundation Project,31560705,Rack1 regulates NF- κ Role and mechanism of B signaling pathway in the pathogenesis of porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection,2016-01 to 2019-12,RMB 410000,Finished,participant

 

Teaching projects

(1)Department of education of Yunnan Province,Key cultivation projects of Ideological and political Demonstration Courses in Colleges and universities in Yunnan Province,《Veterinary Lemology》,From 2021.01 to 2023.1210000 yuanProjects under research,participant

(2) Department of education of Yunnan Province,Excellent course construction project of colleges and universities in Yunnan Province,Animal pathology,From 2010  to  2013, Finished,participant

 

Awards & Honors

(1)Libo Gao(1/1);The third Yunnan University Teacher Teaching Competition, Department of education of Yunnan Province,third prize,2019.Teaching Competition Award

(2)Libo Gao(1/1); The third teacher teaching competition of Yunnan Agricultural University,Yunnan Agricultural University, the first prize,2019.Teaching Competition Award

(3)Libo Gao(1/1); Yunnan Agricultural University Teacher Teaching Competition, Yunnan Agricultural University, the first prize, 2020.Teaching Competition Award

(4)Libo Gao(1/1);Teacher teaching competition of Animal Medicine College of Yunnan Agricultural University,College of animal medicine,Yunnan Agricultural University, Special prize, 2019.Teaching Competition Award

(5)Libo Gao (4/7);Integrated technology and demonstration project for comprehensive prevention and control of porcine pseudorabies in large-scale pig farmsKunming Municipal People's Government,third prize, 2016Chunlian Song; Xianghua Shu; Gefen Yin; libo Gao; Lianjun Li; Wengui Li; Zhongfu  Yang(Scientific Research Award)

 

Representative achievements

Journal Publications

(1)Xiangming Wang, Libo Gao,Chao Yang, Rui Lan, Junlong Bi, Qian Zhao, Guishu Yang, Jing Wang, Yingbo Lin, Jianping Liu*, Gefen Yin*). Classical swine fever virus infection suppresses claudin-1 expression to facilitate its replication in PK-15 cells. Microbial Pathogenesis. 2021, 157:105012.

(2)Xiaochun Wang, Libo Gao, Xiaoying Yang, Qingwei Zuo, Rui Lan, Miao Li, Chao Yang, Yingbo Lin, Jianping Liu*, Gefen Yin*. Porcine RACK1 negatively regulates the infection of classical swine fever virus and the NF-κB activation in PK-15 cells. Veterinary Microbiology.2020, 246:108711.

(3)Xiao Liu, Libo Gao, Qian Zhao, Xiangmin Wang, Chao Yang, Junlong Bi, Runhuan Yang, Xiuli Jin, Rui Lan, Rongjun Cui, Xiaochun Wang, Wenying Li, Xuesong Wang, Ying Yang, Xin Yu, Yingbo Lin, Jianping Liu*, Gefen Yin* . Inhibition of porcine reproductive and respiratory syndrome virus by PKC inhibitor dequalinium chloride in vitro. Veterinary Microbiology. 2020, 251: 108913.

(4)Chunlian Song, Libo Gao, Weibing Bai, Xingqin Zha, Gefen Yin, Xianghua Shu. Molecular epidemiology of pseudorabies virus in Yunnan and the sequence analysis of its gD gene. Virus Genes. 2017 Jun;53(3)